Kuzatish va tajribalar

Atrofimizni o‘rab turgan olam haqidagi dastlabki bilimlarimizni hodisa larni kuzatish orqali olamiz. Kuzatish deb, sodir bo‘layotgan hodisaga ta’sir ko‘rsatmasdan, uning xu davomi...

Jamiyat rivojlanishida fizikaning ahamiyati

Qadimda yashagan odamlar to‘la-to‘kis tabiatga bog‘liq bo‘lganlar. Chunki hech narsani o‘z qo‘llari bilan yaratmasdan, atrofida borini iste’mol qilganlar. Yog‘in-so davomi...

Fizika taraqqiyoti tarixidan ma'lumotlar

Fizika grekcha «physis» – tabiat degan so‘zdan olingan bo‘lib, tabiat haqidagi fan degan ma’noni anglatadi. Inson o‘zini o‘rab turgan tabiat haqidagi bilimlarni yas davomi...